Polityka antyspamowa

Zakładając konto w usłudze CoreSender™ (dalej nazywanej “Usługą“), Użytkownik zgadza się korzystać z niej w sposób zgodny z Polityką Antyspamową CoreSender™, której treść dostępna jest poniżej. Korzystanie z Usługi podlega również stosownemu Regulaminowi i Polityce Prywatności. CoreSender™ będące właśnością GLOBAL EMAIL SOLUTIONS LTD, 590 KINGSTON ROAD, LONDON, SW20 8DN, WIELKA BRYTANIA, O NUMERZE REJESTROWYM 10696894 oraz GLOBAL EMAIL SOLUTIONS SP. Z O. O., UL. WIELKA ODRZAŃSKA 282, SZCZECIN 70-535, POLSKA O NUMERZE KRS: 0000561120 stosuje politykę “zero tolerancji” wobec spamu oraz zakazuje Użytkownikom wysyłania niezamawianych wiadomości w jakiejkolwiek postaci podczas korzystania z Usługi.

Wymogi prawne

GLOBAL EMAIL SOLUTIONS LTD oraz GLOBAL EMAIL SOLUTIONS SP. Z O.O. wymagają, aby wszyscy Użytkownicy stosowali się do następujących wymogów prawnych: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

Co to jest spam?

Spam to niezamawiana informacja handlowa przesyłana drogą elektroniczną, zwykle wysyłana w dużej ilości (tzw. „bulk messages”). Termin “niezamawiana” oznacza, że odbiorca nie udzielił uprzedniej zamierzonej zgody na otrzymywanie tego typu wiadomości. Określenie “w dużej ilości” oznacza, że wiadomość wysyłana jest jako część większej grupy wiadomości, których treść jest jednakowa. Określenie “spam” odnosi się do przekazywania, dystrybuowania lub dostarczania, zwłaszcza w sposób masowy, niechcianej informacji handlowej za pomocą elektronicznych środków przekazu. w testowej wysyłki.

Zawartość wiadomości

Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia prawdziwych i dokładnych informacji w nagłówkach wiadomości, tj. w polu “Od” i “Do”, które muszą jasno identyfikować nadawcę. Temat wiadomości nie może wprowadzać w błąd co do intencji i treści wiadomości. Wiadomości nie mogą także zawierać wulgarnych ani nielegalnych treści.

Adres pocztowy

Użytkownik musi dostarczyć prawdziwy i aktualny adres pocztowy, który będzie zamieszczony w stopce każdej wiadomości. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania na bieżąco adresu tak, by był kompletny i zgodny z rzeczywistością.

Usuwanie adresów z listy

Każda wiadomość wysłana z konta na platformie CoreSender™ zawiera link umożliwiający wypisanie się z listy, którego nie można usunąć. Link automatycznie aktualizuje listę mailingową, dzięki czemu subskrybent, który kliknął w link w celu wypisania się, nie będzie już otrzymywał żadnych wiadomości z tego źródła. Nie jest dozwolone wysyłanie wiadomości do osób, które w przeszłości zostały dodane do listy subskrybentów, a następnie się z niej wypisały. CoreSender™ automatycznie spełnia wszystkie prośby subskrybentów dotyczące wypisania z listy. Lista osób, które zostały wypisane z listy, będzie dostępna w koncie Użytkownika.

Naruszenie warunków umowy

Jeżeli Użytkownik rozsyła spam lub w inny sposób korzysta z Usługi niezgodnie z prawem, zostaną podjęte za powiadomieniem lub bez, według naszego własnego uznania oraz z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosowne kroki, takie jak natychmiastowa dezaktywacja konta oraz powiadomienie o praktykach Użytkownika jego dostawcy internetowego lub odpowiednich władz. Niezależnie od powyższego, Użytkownik odpowiada za szkody poniesione przez CoreSender™ oraz podmioty trzecie w związku z niezastosowaniem się przez Użytkownika do Polityki Antyspamowej.